Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.     Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť Transport tycoon s.r.o. so sídlom Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Českej republiky vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 59219, IČ 03058433, a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.hracky-kong.sk. Adresa pre uplatnenie reklamácií a záručného servisu: Transport tycoon s.r.o., Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika.
Kupujúcim sa pre účely tohto prehlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.hracky-kong.sk.

2.     Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, znamená podčiarknutie textu informáciu o vložení linku na upresňujúci alebo doplňujúci dokument. Taký dokument je vždy prístupný aj nezávisle na týchto obchodných podmienkach a odkaz naň je viditeľne umiestnený na www.hracky-kong.sk.

3.     Všetky ceny zobrazované na stránkach internetovej nákupnej galérie sú vrátane príslušnej sadzby DPH. Ak je použitý údaj o cene bez DPH, je táto skutočnosť zreteľne vyznačená tak, že je k údaju o cene pripojený text „bez DPH“.

4.     Každý produkt je jednoznačne identifikovaný názvom, prípadne aj názvom prevedenia a cenou. Názov produktu, názvy jednotlivých prevedení a popis produktu sa nemusí zhodovať s oficiálnymi názvami a popismi výrobcu alebo importéra daného produktu a majú iba informatívny charakter. Jedinými záväznými informáciami sú texty, popisky a odporúčania, ktoré na svojich výrobkoch a ich obaloch, prípadne v pôvodnej dokumentácii uvádzajú výrobcovia či importéri daného tovaru.

5.     Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2. Objednávka

1.     Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2.     Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3. Storno objednávky

 

A. Storno objednávky zo strany kupujúceho

1.     Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

2.     Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

B. Storno objednávky zo strany predávajúceho

1.     Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a)     objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

b)    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.

2.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, z dôvodu vyššej moci, alebo v prípade nulovej ceny tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3.     Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v rozhraní internetového obchodu pri zadávaní objednávky.

4.     Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Predávajúci je však oprávnený v mimoriadnych prípadoch požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to najmä v prípade, ak predávajúci bude z vážnych dôvodov požadovať dodatočné potvrdenie objednávky a kupujúci ju už nepotvrdí.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

1.     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní má kupujúci tovar vrátiť bez známok používania alebo opotrebenia či závad. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru ako sú rozmery, vizuálna stránka, technické parametre výrobku. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

2.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

3.     Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

4.     Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@hracky-kong.cz, alebo písomne na prevádzke u dodávateľa.

5.     Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.

6.     Tovar nepoužitý a v pôvodnom obale prosíme doručiť na našu adresu Transport tycoon s.r.o., Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika.

7.     Ak tovar posielate späť na našu adresu, do balíka je potrebné pribaliť originál doklad o kúpe a číslo účtu na vrátenie platby.

8.     Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy - Stiahnuť.

9.     Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

10.  Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

11.  Predávajúci vráti späť úhradu na účet najneskôr do 14 dní od vystavenia dobropisu.

12.  Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.

5. Dodacie podmienky

1.     Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

2.     Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

3.     V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) sa za dátum predaja tovaru považuje dátum prevzatia zásielky.

4.     Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dodania. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v časti Objednávka.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1.     Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Tovar je poistený v prípade objednávky od hodnoty 5 eur. vrátane DPH. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok (v prípade poistenia podľa predchádzajúcej vety).

2.     Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať.

3.     Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

4.     Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 

5.     Občiansky zákonník stanovuje, že kupujúci je oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa u spotrebného tovaru vyskytnú v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od kúpy produktu. Tento paragraf sa však nevzťahuje na životnosť batérií a akumulátorov. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. Vzhľadom na to, že k opotrebovaniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, ale aj so spôsobom nabíjania, vybíjania a uskladnenia. Preto sa používa paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Jedná sa ale o životnosť batérie, nie o jej záručnú dobu! Záručnú dobu však nemožno zamieňať za životnosť výrobku! Batérie sa nesmú odkladať na dlhšiu dobu vybité.

6.     Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

7.     V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

a)     bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

b)    primeraným znížením kúpnej ceny

c)     náhradným dodaním tovaru

d)    odstúpením od zmluvy

8.     Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko výrobcu a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

9.     Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

7. Ochrana osobných dát

1.     Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

2.     Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.

3.     Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

4.     Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8. Reklamácie / Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

1.   Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (Transport tycoon s.r.o., Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika) predávajúceho buď osobne, poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.

2.   Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!

3.   Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

4.   Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

5.   Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.

6.   Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.

7.   Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu.

8.   Kupujúci nehradí náklady na dopravu.

9.   Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.

10.  Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

9. Záverečné ustanovenia
 

1.   Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na stránkach internetovej nákupnej galérie www.hracky-kong.sk.

2.   Znenie týchto obchodných podmienok môže byť priebežne upravované, pričom platí, že platné znenie je to, ktoré kupujúci odsúhlasil učinením záväznej objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

3.   Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

4.   Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@hracky-kong.cz. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

5.   Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, má právo požiadať predávajúceho o nápravu. Ak jeho žiadosti o nápravu predávajúci nevyhovie do 30 dní, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na tomto linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK Platforma je vyvinutá Európskou komisiou na základe nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR).

6.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7.   Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.   Pre prípad, že na prerokovanie súdneho sporu bude príslušný súd podľa sídla predávajúceho, bude týmto súdom Okresný súd v Ostrave. Pre prípad, že na prerokovanie sporu bude príslušný súd podľa sídla predávajúceho, avšak prerokovanie sporu nebude v pôsobnosti súdov Českej republiky, zjednávajú strany, že na prerokovanie sporu bude príslušný Okresný súd v Čadci. Tým nie je dotknuté prípadné právo kupujúceho podať žalobu na inom súde, ak toto právo má podľa občianskeho súdneho poriadku alebo predpisov o ochrane spotrebiteľa.

9.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

10.                  Na našich stránkach môžeme využívať nasledujúce reklamné systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik, Hotjar. Pri ich využití platí, že ide o obmedzené dáta bez osobne identifikovateľných údajov.

11.                  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.                  Tieto obchodné podmienky boli publikované dňa 23. apríla 2021 o 00:00 hod, od tejto chvíle sú platné a účinné.